नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍न्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

लिखत पारितका प्रकृया१. सामान्य हकमा २ प्रतिलिखत तथा गुठीकाे हकमा तीन प्रति लिखत तयार गरी देहायका कागजात सहित कार्यालयमा पेश गर्ने क) कित्ताकाट गर्नु नपर्ने पारित गर्ने लिखतको साथ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, नागरिकताको प्रमाणपत्र, चालु आ.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद, करचुक्ता प्रमाण, सम्बन्धित गा.वि.स. न.पा. को घरबाटोको सिफारिस, अन्य आवश्यक प्रमाण । ख) कित्ताकाट गर्नुपर्ने पारित गर्ने लिखतको साथ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, नागरिकताको प्रमाण पत्र, चालु आ.ब.को मालपोत बुझाएको रसिद, करचुक्ता प्रमाण, सम्बन्धित गा.वि.स. , न.पा. को घरबाटोको सिफारिस, अन्य आवश्यक प्रमाण । २. मोठ, रोक्का भिडाउने, ३. सनाखत गराउने, ४. टोकन लगाउने, ५. कित्ताकाट भए नापी कार्यालयमा पठाउने, ६. मूल्यांकन भिडाउने, ७. रजिष्टेशन दस्तुर असुल गर्ने, ८. तहरिरले पेश भएको लिखत चेक जांच गरी पारितको लागि अधिकृत समक्ष पेश गर्ने, ९. अधिकृतले रीतपुगेको लिखत पारित गरिदिने, १०. रजिष्टेशन फांटमा पारित लिखत रजिष्टेशन – दर्तागरी रजिष्ट्शन नम्बर दिई एक प्रति लिखत तामेली फाट र एक प्रति मोठ फाटमा बुझाइ दिने, ११. पारित लिखत अनुसार मोठ फांटबाट श्रेस्ता पुर्जा तयार गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई उपलब्ध गराउने,


यो वेवसाईट

© सर्वाधिकार सुरक्षित