नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

   कार्यालयको विवरण उपलब्ध गराउने फारम

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   आशयपत्र जारी गरिएको बारे

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   DLIS तालिम संचालन सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   राजश्व रकम बाँडफाड सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   राजश्व दाखिला सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   आ.व. २०७४/७५ को बार्षिक रजिष्ट्रेशन लक्ष सम्बन्धी सूचना ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता गर्ने सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   निर्देशन सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   आ.ब.२०७४/७५ का लागी घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)