नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

डाउनलोड / निर्देशिका

डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छूट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश, २०६८
जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८
भू-सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०७१

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)