नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍न्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

डाउनलोड / निर्देशिका

डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन न [Read more]
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छूट दिन [Read more]
जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८

यो वेवसाईट

© सर्वाधिकार सुरक्षित