नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

डाउनलोड / नियमावली

मालपोत नियमावली छैंठौ संशोधन
कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्वन्धी नियमावली, २०६७

जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८


मालपोत नियमावली, २०३६


भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१
डिजिटल डाटाको वितरण‚ प्रयोग र नियमन

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)