नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍न्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

डाउनलोड / नियमावली

मालपोत नियमावली छैंठौ संशोधन
कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्वन्धी निय [Read more]
jagga nap jach
malpot regulations
भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१
डिजिटल डाटाको वितरण‚ प्रयोग र नियमन

यो वेवसाईट

© सर्वाधिकार सुरक्षित