नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

डाउनलोड / अन्य

भोगाधिकार दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा (२०७४१।२४)।
भूमि सम्बन्धी (सोह्रौ संशोधन) नियमहरु सम्बन्धी राजपत्र ।
जग्गाको न्यूनतम मूल्या‌ंकन सम्बन्धमा ।
प्रगति विवरणको (नमूना) फाराम सम्बन्धमा ।
भोगाधिकार दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिज कार्यनिति २०७२ सम्बन्धमा ।
पूजिकर लाभ कर सम्बन्धमा
सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण छानविन सम्बन्धमा
राजपत्रमा प्रकाशित २६ नगरपालिकहरुको विवरण ।

राजपत्रमा प्रकाशित २६ नगरपालिकहरुको विवरण ।


स्ववासी घरजग्गा दर्ता सम्बन्धी गठन आदेश २०७२