नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍न्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

डाउनलोड / एेन नियम

मालपोत (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०१८
मालपोत (मिन्हा) ऐन, २०१९
भूमि प्रशासन ऐन, २०२४
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६
मालपोत ऐन, २०३४
जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९
मुलुकी ऐन, २०२०

यो वेवसाईट

© सर्वाधिकार सुरक्षित