पूंजीगत लाभकर क्यालकुलेटर


जग्गाधनी छान्नुहोस्
हाल गर्न खोजेको कारोबार विवरण
स्वामित्व कायम हुदाको कारोबार विवरण
चालु आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनीले मुलुकभित्र गरेका अन्य बिक्री कारोबार (छ / छैन )?
कृपया : यसमा देखिएको रकम फरक देखिएमा, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा तोकेको दरलाई मान्यता दिइनेछ ।